การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

ในประเทศญี่ปุ่นมีกฎเกณฑ์ด้านแรงงานกำหนดขึ้นโดยกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิธิประโยช์ให้แรงงาน

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ คู่มือเงื่อนไขการทำงาน

14 ภาษา

“แผ่นพับสำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศญี่ปุ่น”

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ กฎหมายแรงงานที่เป็นประโยชน์น่ารู้

ตรวจสอบ “สถานภาพการพำนัก” ในบัตรประจำตัวผู้พำนัก

①”ผู้พำนักถาวร” “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” “คู่สมรสของผู้พำนักถาวร” “ผู้ตั้งถิ่นฐาน”

 • ไม่มีข้อจำกัดในการทำงาน

②”กิจกรรมทางวัฒนธรรม” “พำนักระยะสั้น” “ศึกษาต่อต่างประเทศ” “ฝึกอบรม” “ติดตามครอบครัว”

 • ไม่อนุญาตให้ทำงาน
  หากต้องการทำงานจำเป็นต้องขอ”อนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานภาพ”โดยยื่นคำร้องต่อกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
 • สามารถทำงานได้ภายในขอบเขตที่กำหนดตาม”ใบอนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานภาพ”เท่านั้น

③สถานภาพการพำนักนอกเหนือจาก ① และ ②

 • สามารถทำงานได้ภายในขอบเขตที่กำหนดตามสถานภาพการพำนัก
 • หากต้องการทำงานอื่นจำเป็นต้องขอ”อนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานภาพ” โดยยื่นคำร้องต่อกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง

กิจกรรมหางาน

ฮัลโหลเวิร์ก

ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ

เป็นศูนย์ที่สนับสนุนให้กับแรงงานต่างชาติที่ทำงานในสาขาด้านความเชี่ยวชาญเทคนิค และเทคโนโลยี และนักศึกษาชาวต่างชาติที่ประสงค์ทำงานในประเทศญี่ปุ่น

รายชื่อศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ (ภาษาญี่ปุ่น)

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือใช้บริการจัดหาพนักงาน

สมัครโดยตรงจากเว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ

รับการแนะนำโดยโรงเรียน (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)

สัญญาจ้างแรงงาน

เมื่อท่านจะทำสัญญาจ้างงานกับผู้จ้าง โปรดตรวจสอบเนื้อหาสัญญาให้รอบคอบก่อน

เงื่อนไขการจ้างงานที่ต้องระบุเป็นสายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน

 • สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด
 • ในกรณีที่สัญญามีการกำหนดระยะเวลา จำเป็นต้องกำหนดการถึงรายละเอียดต่อสัญญา
 • ลักษณะงานเป็นอย่างไร ทำงานที่ใด
 • กำหนดเกี่ยวกับเวลาทำงาน และเวลาพัก
 • ค่าจ้างเท่าไหร่ จ่ายเมื่อใด จ่ายอย่างไร
 • กำหนดเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน รวมถึงสาเหตุของการเลิกจ้าง

ข้อห้ามในสัญญาจ้างแรงงาน(ในกรณีนี้ บริษัทไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้)

 • ห้ามให้แรงงานต้องจ่ายค่าปรับในกรณีที่ละเมิดสัญญาจ้างแรงงาน
 • ห้ามให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าแก่แรงงานแล้วให้ชำระคืนในรูปแบบการหักเงินจากเงินเดือน
 • ห้ามบังคับให้แรงงานฝากเงินสะสมไว้กับบริษัทโดยไม่สมัครใจ แม้เพื่อเป็นสวัสดิการของแรงงานเองก็ตาม เช่น การท่องเทียวของพนักงาน หรือห่อพักสำหรับพนักงาน เป็นต้น

ค่าจ้างขั้นต่ำ

สุขภาพและความปลอดภัย

การตรวจสุขภาพ

 • “การตรวจสุขภาพ”ตรวจสุขภาพร่างกายปีละ 1 ครั้ง
 • “การตรวจความเครียด”ตรวจสอบสภาพจิตใจปีละ 1 ครั้ง
  บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องจัดให้มีแพทย์สัมภาษณ์ และให้คำแนะนำแก่แรงงานที่มีความเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงานเป็นระยะเวลานาน และดำเนินมาตรการในการทำงานที่จำเป็นตามผลการตรวจ เช่น ปรับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน หรือ ปรับเวลาการทำงานล่วงเวลาสั้นลง ฯลฯ

การชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

แรงงานจะได้รับค่าชดเชยจากประกันอุบัติภัยในการทำงานในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันมีเหตุจากการทำงาน นอกจากนั้นการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดนทางมาทำงานก็เข้าเกณฑ์ของการประกันด้วย

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ คู่มือการยื่นเรื่องประกันอุบัติภัยในการทำงานสำหรับแรงงานชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น (14 ภาษา)

บริการให้คำปรึกษาสำหรับแรงงานต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

หากมีปัญหาหรือเรื่องไม่เข้าใจในการทำงานท่านสามารถปรึกษาได้

ศูนย์สนับสนุนทรัพยากรบุคคลต่างชาติจังหวัดอิบารากิ (ยกเว้น การฝึกงานด้านเทคนิค งานพิเษศ และผู้ที่สมัครผู้ลี้ภัย)

ภาษาญี่ปุ่น

สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ (ลิงค์)
กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ
กรมแรงงานจังหวัดอิบารากิ
หนวยงานให้คำปรึกษาเงื่อนไขการทำงานสำหรับแรงงานชาวต่างชาติ

โทร 029-224-6214

〒310-8511 มิโตะ-ชิ มิยา-มาจิ 1-8-31อาคารแรงงานทั่วไปอิบารากิ ชั้น 6

ภาษาจีน ภาษาสเปน / ภาษาอังกฤษ
วันทำการ
(หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันจันทร์ (ยกเว้สัปดาห์ที่ 5) วันอังคาร (สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ 2) วันพฤหัสบดี (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 5) วันจันทร์ (สัปดาห์ที่ 1 และ 2)
เวลาทำการ
(เวลาพัก)
9:30-16:30น
(12:00 ถึง 13:00 น.)
9:00 ถึง 15:30 น.
(12:00 ถึง 13:00 น.)

* วันที่ให้คำปรึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดโทรถามล่วงหน้าก่อนไปเยือน

บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค OTIT องค์กรฝึกงานด้านเทคนิกสำหรับช่าวต่างชาติ