การปรึกษา

ลิงค์ที่มีประโยชน์

ชีวิตประจำวัน

ขั้นตอนการพำนัก

ช่องทางขอคำปรึกษาเมื่อประสบปัญหา

เกี่ยวกับทางกฎหมาย

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ปัญหาในการดำรงชีวิตและการทำงาน

เกี่ยวกับการทำงาน

สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

ปัญหากลุ้มใจในชีวิตความเป็นอยู่ฯลฯ

ปกป้องชีวิตจากอาชญากรรมและภัยธรรมชาติ

ต้องการไปสถาบันการแพทย์เนื่องจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ

การเรียนภาษาญี่ปุ่น

การท่องเที่ยว