การคลอดบุตร/การเลี้ยงบุตร/การศึกษา

การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

เมื่อตั้งครรภ์

การยื่นแจ้งการตั้งครรภ์และรับ”สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก” ณ เขตปกครองในท้องที่

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

มื่อท่านจะไปสถาบันการแพทย์ให้นำ”สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก”ไปด้วย ใน”สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก”แนะนำข้อควรระวังในการเลี้ยงบุตร

ใน”สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก”ท่านสามารถบันทึกได้ข้อมูลต่อไปนี้

  • สุขภาพของแม่และเด็กเริ่มต้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด และเริ่มต้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนเข้าเรียนขึ้นประถมศึกษา
  • ขนาดร่างกายของเด็ก ประวัติการเจ็บป่วย และประวัติการฉีดวัคซีน เป็นต้น

มี”สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก”เป็นภาษาต่างประเทศด้วย กรุณาสอบถามหน่วยงานราชการด้วย

คูปองช่วยเหลือลดภาระในการตรวจสุขภาพครรภ์

ท่านสามารถใช้คูปองได้เพื่อลดภาระในการตรวจสุขภาพครรภ์ที่สถาบันการแพทย์

การตรวจสุขภาพครรภ์

นระหว่างตั้งครรภ์ ควรใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพให้เป็นพิเศษโดยเข้ารักษาการตรวจสุขภาพครรภ์ตามกำหนดนัดหมาย

เงินเพื่อการคลอดบุตร
  • เมื่อคลอดบุตร ผู้เอาประกันสุขภาพ หรือประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับ เงินจำนวน 420,000 เยน เป็นค่าคลอดบุตร
  • มื่อผู้เอาประกันสุขภาพลาหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ผู้คนนั้นจะได้รับ “เงินอุดหนุนการคลอดบุตร”

สำหรับรายละเอียดกรุณาสอบถามกับแผนกสูตินรีเวชด้วย

ชั้นเรียนสำหรับคุณพ่อมือใหม่ และคุณแม่มือใหม่

ชั้นเรียนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การดูแลเด็ก โภชนาการ ฯลฯ จะจัดขึ้นที่เขตปกครองในท้องที่

ขั้นตอนการยื่นเรื่องหลังคลอดบุตร

การแจ้งเกิด

บิดาหรือมารดาต้องไปยื่น”แจ้งเกิด”และ”ลงทะเบียนที่อยู่อาศัย”ภายใน 14 วันนับจากวันที่เด็กเกิด ต่อเขตปกครองในท้องที่ที่เด็กเกิดหรือผู้แจ้งยื่นอาศัยอยู่

ค่าเลี้ยงดูบุตร

ผู้เลี้ยงดูเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จะสามารถรับ”ค่าเลี้ยงดูบุตร”ได้ ท่านจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอรับเงินต่อเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เด็กเกิด

จำนวนเงินที่สามารถรับได้ต่อเดือน
อายุของเด็ก จำนวนเงินค่าเลี้ยงดูบุตร
ไม่เกิน 3 ปี 15,000 เยน
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจนถึง 12 ปี (จนถึงจบการศึกษาระดับประถมศึกษา) 10,000 เยน(กรณีครอบครัวที่มีเด็กที่อายุไม่เกิน18 ปี 3 คนขึ้นไปสามารถรับ15,000 เยนได้ตั้งแต่บุตรคนที่ 3 เป็นต้นไป)
ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจนถึง 15 ปี (จนถึงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 10,000 เยน

กรณีครอบครัวที่มีรายได้สูง 5,000 เยนต่อคนต่อเดือน

สัญชาติของเด็ก

ในกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาถือสัญชาติต่างด้าว เด็กจะไม่ได้รับสัญชาติญี่ปุ่น แม้ว่าจะเกิดในประเทศญี่ปุ่นก็ตาม ในกรณีนี้ให้ดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งเกิดของเด็กไปยังสถานเอกอัครราชทูต(สถานกงสุล)และจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอรับสถานภาพการพำนักต่อกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เด็กเกิด
กรณีที่บิดาหรือมารดาถือสัญชาติญี่ปุ่น เด็กจะรับสัญชาติญี่ปุ่นได้

ลิงก์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร