ชีวิตประจำวันในญี่ปุ่น

ชีวิตประจำวัน

ขยะ

การแยกขยะ

ตัวอย่างประเภทขยะ

ขยะเผาได้

ขยะเปียก, เปลือกหอย, เศษกระดาษ, ฯลฯ.

น้ำมันหลังจากการทำอาหาร

ไม่เทน้ำมันทิ้งลงในท่อในห้องครัวให้ใช้หนังสือพิมพ์หลายๆแผ่นใส่ลงในหม้อเพื่อให้นังสือพิมพ์ดูดซับน้ำมัน แล้วจึงนำนังสือพิมพ์นั้นไปทิ้งเป็น”ขยะเผาได้”

ขยะเผาไม่ได้

จานหรือถ้วยแตก / โลหะ / ขวดเครื่องสำอาง ฯลฯ

ขยะรีไซเคิล

ขวด / กระป๋อง / ขวดพลาสติก / หนังสือพิมพ์ / หนังสือ / ภาชนะพลาสติก / กระดาษแข็ง ฯลฯ

ขยะขนาดใหญ่ * เมื่อทิ้งอาจมีค่าใช้จ่าย

เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ / จักรยาน / ฟูก ฯลฯ

ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า * เมื่อทิ้งอาจมีค่าใช้จ่าย

ทีวี / ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง / เครื่องซักผ้า / เครื่องอบผ้า ฯลฯ

ขยะอันตราย

ถ่านไฟฉาย / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอดไฟ / ไฟแช็ค / กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ

การทิ้งขยะ

 • เมื่อทิ้งขยะต้องรักษากฏระเบียบดังต่อไปนี้
  ทิ้งขยะแต่ละประเภทให้ตรงตามสถานที่ และวันในสัปดาห์ที่กำหนดเอาไว้
  ให้ปัฏิบัติตามกฏระเบียบของเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ว่าต้องทิ้งขยะประเภทใดที่สถานที่แห่งใด
  โปรดตรวจสอบ “ปฏิทินวันทิ้งขยะ” ของเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ด้วย
 • โดยทั่วไปจะต้องนำขยะออกมาทิ้งในช่วงเช้าของวันที่มีการเก็บขยะ
 • เมื่อทิ้งขยะต้องใช้ถุงที่กำหนด(มีค่าใช้จ่าย)ของเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่
 • หากมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะ โปรดสอบถามกับเพื่อนบ้าน / เจ้าของบ้าน / ที่ว่าการอำเภอ ฯลฯด้วย

ห้ามทิ้งขยะตามอำเภอใจในสถานที่อี่นนอกเหนือจากที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม
หากทิ้งขยะนอกเหนือจากพื้นที่ที่กำนด อาจได้รับโทษทางคดีอาญา

ไฟฟ้า / แก๊ส / น้ำประปา

จำเป็นต้องแจ้งความประสงค์เพื่อใช้บริการแต่ละบริษัท

ไฟฟ้า

กรอกหัวข้อที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มที่ติดไว้กับเบรกเกอร์ และส่งปรษณีย์

แก๊ส

แจ้งความประสงค์กับผู้ประกอบการแก๊สในท้องถิ่น ในวันที่เริ่มต้นใช้การพนักงานจากบริษัทแก๊สจะเข้ามา ในเวลานั้นท่านจำเป็นต้องอยู่บ้านด้วยกัน

น้ำประปา

แจ้งความประสงค์กับแผนกที่รับผิดชอบด้านการประปาในเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ และกรอกหัวข้อที่จำเป็นลงในแบบฟอร์ม และส่งปรษณีย์

เปิดบัญชีธนาคาร

เมื่อเปิดบัญชีธนาคารโปรดไปที่ธนาคารพร้อมกับ บัตรประจำตัวผู้พำนัก / มายนัมเบอิร์ / ตราประทับ(ฮังโกะ) และจำเป็นต้องมีหมายเลขโทรศัพท์
หากท่านไม่ทราบวิธีเปิดบัญชี โปรดปลึกษากับคนในบริษัท หรือคนในโรงเรียนด้วย

สํานักงานการเงิน วิธีใช้บัญชีธนาคารและการโอนเงินเพื่อใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

หากไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารของท่านอีกต่อไปแล้วสามารถยื่นเรื่องยกเลิกบัญชีธนาคารได้ที่สขาของธนาคาร
การซื้อการขายและการถ่ายโอนบัญชีธนาคารถือเป็นอาชญากรรม โปรดอย่ากระทำโดยเด็ดขาด

ภาษี

ผู้ที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่น / ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น / ผู้ที่ซื้อของในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องจ่าย “ภาษี” ให้แก่รัฐบาลกลาง หรือจังหวัด หรือ เขตปกครองในท้องที่

ประเภทภาษี

ภาษีเงินได้ (ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลกลาง)
 • ผู้ที่มีรายได้ เช่น เงินเดือน ฯลฯ
 • อัตราภาษีจะคำนวณจากรายได้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม
วิธีชำระภาษี
 • บริษัทจะหักภาษีจากเงินเดือนและชำระภาษีแทนท่านทุกเดือน (เรียกว่า “การหักภาษี ณ ที่จ่าย”)
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถูกหักภาษีจากเงินเดือน จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเองที่ร้านสะดวกซื้อหรือธนาคาร (เรียกว่า “การยื่นแบบแสดงรายการ”)

※กรณีผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีก่อนออกนอกประเทศญี่ปุ่น โปรดสอบถามรายละเอียดกับสำนักงานสรรพากรด้วย

ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่จ่ายให้แก่จังหวัดและเขตปกครองในท้องที่)
 • ผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มกราคม และมีรายได้อยู่
 • อัตราภาษีจะคำนวณจากรายได้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม
วิธีชำระภาษี
 • บริษัทจะหักภาษีจากเงินเดือนและชำระภาษีแทนท่านทุกเดือน (เรียกว่า “การชำระแบบพิเศษ”)
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถูกหักภาษีจากเงินเดือนจะรับจดหมายแจ้งเตือนยังบ้านจากเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลามิถุนายน และชำระภาษีที่ที่ว่าการอำเภอ หรือร้านสะดวกซื้อ หรือไปรษณีย์ ฯลฯ

※กรณีผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นชำระภาษีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ชำระภาษีทั้งหมดรวมกันด้วยการชำระแบบพิเศษโดยบริษัท ฯลฯ
 • ระบุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ดำเนินการเรื่องภาษีแทนท่าน และยื่นแจ้งต่อเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ก่อนออกนอกประเทศ
ภาษีผู้บริโภค

เมื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการ เวลานั้นต้องเสียภาษี 8% หรือ 10%

อัตราภาษีผู้บริโภค
 • อาหารและเครื่องดื่ม(เว้นเครื่องดื่มที่เป็นสุรา)ที่ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ 8%
 • เครื่องดื่มที่เป็นสุราที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ หรือการรับประทานอาหารนอกบ้าน 10%
 • สินค้า และบริการอื่นๆ 10%
ภาษีรถยนต์

ผู้ที่มีรถยนต์ ณ วันที่ 1 เมษายน ทุกปี จะต้องชำระภาษีรถยนต์
จำนวนภาษีจะถูกกำหนดปริมาณไอเสีย ฯลฯ
เขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่จะสงใบแจ้งการชำระภาษีรถยนต์ยังบ้านในช่วงเวลาเมษายนถึงพฤษภาคมทุกปี และชำระภาษีที่ร้านสะดวกซื้อ หรือธนาคาร

จังหวัดอิบารากิ:ภาษีรถยนต์ ตามประเภท(ภาษาญี่ปุ่น)

หากมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาษี

กรมสรรพากร
Tax Answer

ภาษาญี่ปุ่น

โปรดสอบถามกับสำนักงานสรรพากร หรือ

เขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ด้วย