การคลอดบุตร/การเลี้ยงบุตร/การศึกษา

การศึกษา

日ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยทั่วไป จะเป็นระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และ ระดับมหาวิทยาลัย 4 ปี (วิทยาลัยระดับอนุปริญญา 2 ปี)
และ มีการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนในโรงเรียนอนุบาลต่างๆ

โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยมต้น

 • ระดับประถมศึกษา(อายุ 6-12 ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(อายุ 12-15 ปี)ถือเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างไรก็ตาม
  ปืการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน จนถึง เดือนมีนาคม ปีหน้า
 • โรงเรียนมี 2 ประเภทโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน สำหรับโรงเรียนรัฐบาลไม่มีค่าใช้จ่าย(ค่าเล่าเรียน และค่าตำราเรียน)
 • กรณีชาวต่างชาติหากมีความประสงค์เข้าศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐก็สามารถเข้าศึกษาได้ ท่านสามารถสมัครเรียนต่อเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ได้
 • นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีภาวะทุพพลภาพด้วย
กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” คู่มือ การเข้าโรงเรียน สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ” (7 ภาษา)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นโรงเรียนที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นแล้วเข้าศึกษาต่อ ในการเข้าศึกษาต่อจำเป็นต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อด้วย
 • โรงเรียนมี 2 ประเภทโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน ค่าเล่าเรียน และค่าตำราเรียนจำเป็นต้องจ่ายเอง
 • ในจังหวัดอิบารากิมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “หลักสูตรนอกเวลาราชการ” 12 แห่งตั้งอยู่
 • นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “หลักสูตรทางไกล” อีก ท่านสามารถเรียนทางออนไลน์ ฯลฯได้
คณะกรรมการการศึกษาประจำจังหวัดอิบารากิ

มหาวิทยาลัย / วิทยาลัยระดับอนุปริญญา / โรงเรียนวิชีาชีพ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายแล้วประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย / วิทยาลัยระดับอนุปริญญา / โรงเรียนวิชีาชีพ ในการเข้าศึกษาต่อจำเป็นต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อด้วย
 • สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ โปรดดูที่นี่

เกี่ยวกับคุณสมบัติเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ)

การสนับสนุนด้านการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ความช่วยเหลือเมื่อเข้าเรียน (ระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษาต้น)

สามารถขอรับเงินบางส่วนในการซื้ออุปกรณ์เรียนที่จำเป็น(ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน เครื่องเขียน) ทัศนศึกษา อาหารกลางวัน ฯลฯ
ผู้เข้าเกณฑ์ต้องเป็นผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษาต้น ที่มีร้ายได้ครัวเรือนต่ำ
เงื่อนไขและจำนวนเงินที่ได้รับจะแตกต่างกันตามเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัย
โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับคณะกรรมการการศึกษาของเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ด้วย

คณะกรรมการการศึกษาประจำจังหวัดอิบารากิ เกี่ยวกับระบบความช่วยเหลือเมื่อเข้าเรียน (ภาษาญี่ปุ่น)

เงินสนับสนุนเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • นักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเท่ากับค่าเล่าเรียน ยกเว้นผู้ปกครองที่มีร้ายได้สูง
 • นักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเอกชน จำนวนเงินที่ได้รับจะแปรผันตามรายได้ของผู้ปกครอง
 • ท่านสามารถยื่นที่โรงเรียนได้
กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบเงินสนับสนุนเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายได้ครัวเรือนต่ำจะสามารถขอรับเงินส่วนที่เป็นค่าตำราเรียน อุปกรณ์เรียน ฯลฯ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
ผู้ที่ต้องการเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอิบารากิ โปรดดูหน้านี้

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ป็นทุนการศึกษาที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน
 • ะบบทุนการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
  ①ประเภทเงินสนับสนุน : เป็นระบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนคืน
  ②ประเภทเงินกู้ยืม : เป็นระบบที่จำเป็นที่ต้องคืนเงินที่ขอกู้ยืมมา (มีปลอดดอกเบี้ย และมีดอกเบี้ย)
 • ชาวต่างชาติที่มีสถานภาพพำนักถาวร หรือครอบครัวคนญี่ปุ่น ฯลฯ จะเข้าเกณฑ์ระบบทุนการศึกษาของรัฐบาล
 • นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้ที่มีสถานภาพการพำนักเป็น

“ศึกษาต่อต่างประเทศ”อีก
ข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติคลิกที่นี่

องค์กรสนับสนุนนักศึกษาประเทศญี่ปุ่น การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ