การคลอดบุตร/การเลี้ยงบุตร/การศึกษา

การเลี้ยงดูบุตร

การตรวจสุขภาพทารก

ณ เขตปกครองในท้องที่จะมีบริการ”ตรวจสุขภาพทารกฟรี”เป็นประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะได้รับจดหมายแจ้งจากเขตปกครองในท้องที่ท่านจะสามารถรับบริการ”ตรวจสุขภาพทารกฟรี”ได้
ท่านสามารถปรึกษาด้านการดูแลเด็ก ฯลฯ “ได้

การฉีดวัคซีน

เด็กทารกจะได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ 2 เดือนเพื่อป้องกันโรค
มีการฉีดวัคซีนมี 2 ประเภท การฉีดวัคซีนที่แนะนำโดยเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่เป็นบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และการฉีดวัคซีนตามที่ตนต้องการจะต้องจ่ายเงินเอง
โปรดสอบถามรายละเอียดจากเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ด้วย

ค่ารักษาพยาบาลของเด็ก

ในจังหวัดอิบารากิมี”ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล(มารุฟุคุ)”

เวบไซต์จังหวัดอิบารากิ “คู่มือ ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล(มารุฟุคุ)” (ภาษาญี่ปุ่น)

ผู้ที่สามารถใช้ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล(มารุฟุคุ)ได้

เด็ก ผู้ป่วยนอก : ตั้งแต่ 0 ขวบถึงชั้นประถมปีที่ 6
ผู้ป่วยใน: ตั้งแต่ 0 ขวบถึงชั้นมัธยมปลายปีที่ 3
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
 • ผู้เลี้ยงดูบุตรตามลำพัง และ เด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี
 • เด็กกำพร้าที่อายุไม่เกิน 18 ปี
  ※สำหรับเด็กที่มีความพิการขั้นรุนแรง หรือ กรณีเป็นนักเรียนมัธยมปลาย จนถึงอายุไม่เกิน 20 ปี

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเอง

 • ผู้ป่วยนอก : วันละ 600 เยน ( จำกัด เดือนละ 2ครั้ง )
 • ป่วยใน : วันละ 300 เยน ( จำกัด เดือนละ 3,000 เยน )

หมายเหตุ

 • ผู้ที่เข้าทำประกันสุขภาพ และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่ามาตรฐานสามารถใช้ระบบนี้ได้
  หลักเกณฑ์อาจแตกต่างกันแต่ละเขตปกครองในท้องที่
 • ค่าวัคซีน/ค่าภาชนะบรรจุยา/ค่าอาหารผู้ป่วยใน ฯลฯ จำเป็นต้องจ่ายเอง
 • ท่านจำเป็นต้องต่อมารุฟุคุทุกปีเพื่อใช้ระบบนี้

โปรดสอบถามรายละเอียดจากเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่ด้วย

เด็กก่อนวัยเรียน

 • มีสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อายุไม่เกิน 6 ปี เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการรับรอง
 • เด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี สามารถเข้ารับบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการรับรอง (สำหรับเด็กอายุ 0 ถึง 2 ขวบจำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่าย)
  ค่าโดยสารของรถรับส่งนักเรียนจำเป็นต้องจ่ายเอง

สถานรับเลี้ยงเด็ก

 • เป็นสถานที่ที่ดูแลเด็กแทนผู้ปกครองที่ไม่สามารถดูแลเด็กที่บ้านได้ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ผู้ปกครองไปทำงาน ฯลฯ
 • โดยทั่วไป เวลารับเลี้ยงเด็กจะเป็นวันละ 8 ชั่วโมง
 • สถานรับเลี้ยงเด็กบางแห่งอาจรับเลี้ยงเด็กนอกเวลาด้วย เช่น ช่วงกลานคืน วันหยุด ฯลฯ
 • สถานรับเลี้ยงเด็กบางแห่งอาจรับเลี้ยงเด็กชั่วคราวด้วย ซึ่งเป็นการฝากเด็กเป็นครั้งคราว เช่น มีธุระกะทันหัน ทำงานพาร์ทไทม์ช่วงสั้น ฯลฯ
 • หากท่านต้องการใช้บริการ โปรดยื่นต่อเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่

โรงเรียนอนุบาล

 • เป็นสถานที่ให้บริการการศึกษาสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์จนกระทั่งก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
 • เน้นให้ความสำคัญกับการเล่นที่ยึดเอาตัวเด็กเป็นสำคัญซึ่งแตกต่างกับการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
 • โดยเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป จะมีเวลาการเรียนการสอนวันละ 4 ชั่วโมง
 • โรงเรียนอนุบาลบางแห่งอาจขยายเวลารับฝากเด็กจนถึงเย็นหรือกลางคืนได้ตามสถานการณ์ของผู้ปกครอง เช่นจำเป็นที่ต้องทำงานท่านสามารถเลือกโรงเรียนอนุบาล และสมัครเองได้入りたい幼稚園を自分でえらんで申し込みます。

ศูนย์ผัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการรับรอง

 • ศูนย์ผัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการรับรองทำหน้าที่เป็นทั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล
 • ผู้ปกครองทั้งที่ทำงานอยู่หรือไม่ได้ทำงานก็สามารถใช้บริการที่ศูนย์ผัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการรับรองได้
 • หากท่านต้องการใช้บริการนี้ โปรดปรึกษากับศูนย์ผัฒนาเด็กเล็ก หรือเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่

ว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสถานรับเลี้งเด็ก/โรงเรียนอนุบาล/ศูนย์ผัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการรับรอง ในจังหวัดอิบารากิ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง