Pangangalaga sa bata, pagiging magulang, Edukasyon

Pagpapalaki ng Bata

Mga pagsusuri sa kalusugan para sa mga sanggol

Ang iyong munisipyo ay nagbibigay ng libreng “health checkups para sa mga sanggol” sa regular basis upang suriin ang kondisyon at paglaki ng bata. Makakatanggap ka ng abiso para sa mga pagsusuri sa kalusugan mula sa iyong tanggapan ng munisipyo, kaya mangyaring magpasuri kapag natanggap mo ito. Maaari kang kumunsulta sa kanila tungkol sa anumang alalahanin.

Mga pagbabakuna (mga iniksyon upang maprotektahan ang iyong sanggol mula sa mga sakit)

Sa 2 buwang gulang, ang iyong sanggol ay dapat tumanggap ng mga bakuna. Ito ay upang maprotektahan sila mula sa mga sakit.
May mga libreng pagbabakuna at pagbabakuna na babayaran mo para sa iyong sarili.
Para sa mga detalye, makipag-ugnayan sa opisina ng munisipyo kung saan ka nakatira.

Mga gastos sa medikal para sa mga bata

Sa Ibaraki prefecture, mayroong “Medical Welfare Subsidy System (Marufuku).”

Homepage ng Ibaraki prefecture “Medical Welfare Subsidy System (Marufuku) Guide” (Japanese)

Ang mga karapat-dapat para sa Marufuku

Mga Bata Outpatient Service(pumupunta sa ospital para sa medikal na pagsusuri at paggamot):mula sa kapanganakan hanggang ika-6 na baitang sa elementarya
Pag-ospital:mula 0 taong gulang hanggang ika-3 taon ng mataas na paaralan (senior high school)
Solong Magulang
 • Nag-iisang magulang at kanilang mga anak na wala pang 18 taong gulang
 • Mga batang wala pang 18 taong gulang ulila sa magulang
  ※Hanggang 20 taong gulang para sa mga batang may malubhang kapansanan o mga estudyante sa high school

Mga gastos na manggagaling sa sarili mong bulsa

 • Outpatient Service:600 yen bawat araw (hanggang 2 beses bawat buwan)
 • Pag-ospital: 300 yen bawat araw (hanggang 3,000 yen bawat buwan)

Mga puntos na dapat tandaan

 • Ikaw ay karapat-dapat para sa Marufuku kung mayroon kang medikal na insurance at ang iyong buwanang kita ay mas mababa kaysa sa isang tiyak na halaga. Maaaring mag-iba ang mga kinakailangan depende sa munisipyo kung saan ka nakatira.
 • Ang gastos tungkol sa pagbabakuna, pill boxes, pagkain sa ospital, atbp. ay hindi saklaw ng sistemang ito. Kailangan mong magbayad para sa iyong sarili.
 • Tuntunin upang magamit, kailangan mong i-renew ito bawat taon.

Para sa detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng iyong munisipyo.

Mga batang nasa preschool

 • Ang mga batang wala pang 6 na taong gulang, bago pumasok sa elementarya ay maaaring magpatala sa mga nursery school, kindergarten, at mga center for early childhood education and care , atbp.
 • Para sa mga batang 3-5 na taong gulang, sa mga nursery school, kindergarten, at mga center for early childhood education and care, ay libre.(ito ay hindi libre para sa may edad na 0-2 na taong gulang na mga bata)
  Ang bayad para sa school bus ay hindi libre.

Nursery school (Hoikuen)

 • Ang mga nursery school ay mga pasilidad na nangangalaga sa mga bata na ang mga magulang ay nagtatrabaho.
 • Sa pangkalahatan, bukas ang mga ito, humigit-kumulang 8 oras sa isang araw.
 • Ang ilang mga nursery school ay nag-aalok ng mga serbisyo sa gabi, gayundin sa katapusan ng linggo at holiday.
 • Nag-aalok din ang ilan ng mga pansamantalang serbisyo sa pangangalaga ng bata kung hindi kayang alagaan ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sa karamdaman o emergency.
 • Kung gusto mong iwanan ang iyong anak sa isang nursery school, mag-apply sa opisina ng gobyerno.

Kindergarten (Yochien)

 • Ang mga kindergarten ay mga pasilidad para sa mga batang 3 taong gulang hanggang bago pumasok sa elementarya.
 • Hindi tulad ng elementarya, ang mga bata ay maaaring matuto ng iba’t ibang bagay sa pamamagitan ng paglalaro.
 • Sa pangkalahatan, bukas ang mga ito humigit-kumulang 4 na oras sa isang araw.
 • Mayroong din kindergarten na nag-aalok ng mga serbisyo sa pangangalaga ng bata hanggang gabi o gabi kung ang magulang ay nagtatrabaho.
 • Pumili at mag-apply nang direkta sa kindergarten kung saan mo gustong i-enroll ang iyong anak.

Center for Early Childhood Education at Care (Nintei Kodomoen)

 • Pinagsasama-sama ng mga centers for early childhood education at care ang mga tungkulin ng parehong kindergarten at nursery school.
 • Maaaring i-enroll ang mga bata sa mga center for early childhood education at care kahit nagtatrabaho man ang kanilang mga magulang o hindi.
 • Kung nais mong ipatala ang iyong anak sa mga sentro center for childhood education at care, mangyaring kumonsulta sa opisina ng munisipyo o direkta sa center.

Mga website tungkol sa mga Nursery School, Kindergarten, Centers for Early Childhood Education and Care sa Ibaraki Prefecture

Mga kaugnay na link