Pangangalaga sa bata, pagiging magulang, Edukasyon

Pagbubuntis at Panganganak

Pagbubuntis

Kumuha ng “Maternal and Child Health Handbook” (o boshi kenko techo) sa tanggapan ng munisipyo.

Kung aabisuhan mo ang opisina ng munisipyo tungkol sa iyong pagbubuntis, makakatanggap ka ng “Maternal and Child Health handbook” talaan ng kalusugan ng mag-ina. (o boshi kenkoutechou). makakatanggap ka ng “Manwal sa Kalusugan ng Ina at Bata” at ” tiket para sa pagtanggap ng mga subsidyo o tulong na pagsusuri sa prenatal”.

Handbook para sa Kalusugan ng Ina at Bata

Mangyaring dalhin ang handbook na ito kapag pumunta ka sa ospital. Sa notebook na ito, may mga dapat na tandaan sa pagpapalaki ng anak.

Mga bagay na dapat itala sa Handbook sa Kalusugan ng Ina at Bata

  • Ang kalagayan ng kalusugan ng buntis na ina, at ng kanyang anak hanggang sa pumasok ang bata sa elementarya.
  • Ang taas at timbang ng bata, ang mga sakit o pagbabakuna na nakuha ng bata, atbp.

Mayroon ding Maternal and Child Health Handbook sa mga banyagang wika. Mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng gobyerno.

Ticket para sa pagtanggap ng subsidized prenatal checkups

Maaaring gamitin ang mga tiket na ito kapag tiningnan ang kondisyon ng iyong anak sa iyong tiyan sa ospital. Mababawasan ang bayad.

Mga Pagsusuri sa Prenatal

Regular na pumunta sa obstetrics and gynecology department upang suriin kung ikaw at ang iyong anak ay malusog.

Mga allowance na ibinibigay ng health insurance
  • Kapag nagsilang ka ng isang bata, makakatanggap ka ng “lump-sum allowance para sa panganganak” na 420,000 yen.
  • Kung ang isang babae ay umalis sa trabaho upang manganak, siya ay makakatanggap ng “allowance sa panganganak.”

Mangyaring kumunsulta sa departamento ng obstetrics at gynecology para sa mga detalye, dahil kailangan mong sundin ang kinakailangang pamamaraan.

Pag-aaral sa mga klase ng magulang (para sa mga ina at ama)

Ang mga klase ng magulang ay nagtuturo sa mga bagong ina at ama ng mahahalagang bagay tungkol sa panganganak at pagiging magulang. Maaari kang mag-apply para sa mga klase sa opisina ng gobyerno.

Kapag ipinanganak ang isang bata

Abiso ng kapanganakan

Isumite ang “notification of birth” sa loob ng 14 na araw ng kapanganakan sa opisina ng gobyerno at irehistro ang residency ng bata.
Isumite ang abiso sa munisipyo kung saan ipinanganak ang bata o sa munisipyo ng ina o ama ng bata.

Allowance ng bata

Ang mga nagpapalaki ng mga bata sa Japan ay maaaring makatanggap ng “Child allowance.” Mag-apply para sa allowance sa lokal na munisipalidad ng ina o ama sa loob ng 15 araw ng kapanganakan.

Buwanang halaga ng allowance ng bata
Edad ng bata Halaga ng allowance ng bata
Hanggang 3 taong gulang 15,000 Yen
Mula hanggang 12 taong gulang (hanggang makapagtapos ng elementarya) 10,000 Yen (15,000 Yen bawat bata mula sa ikatlong anak para sa mga pamilyang may 3 o higit pang mga bata hanggang 18 taong gulang)
Mula 12 hanggang 15 taong gulang(hanggang sa pagtatapos ng Junior High School) 10,000 Yen

5,000 Yen bawat buwan bawat bata para sa mga pamilyang may mataas na kita

Nasyonalidad ng bata

Kung wala sa mga magulang ang may Japanese nationality, ang iyong anak ay hindi makakakuha ng Japanese nationality kahit na siya ay ipinanganak sa Japan. Sa ganitong kaso, kinakailangang iulat ang kapanganakan ng bata sa embahada (konsulado) ng iyong sariling bansa sa loob ng 30 araw ng kapanganakan. Bilang karagdagan, kailangan mong ipadala ang mga kinakailangang dokumento sa pinakamalapit na Immigration Bureau para makatanggap ng “residence card” para sa iyong anak.
Kung ang alinman sa mga magulang ay may Japanese nationality, ang iyong anak ay maaaring makakuha ng Japanese nationality.

Mga link tungkol sa pagbubuntis at panganganak