Konsultasyon

Para sa mga dayuhan一Libreng konsultasyon sa abogado

Dalawang beses sa isang taon、Magdaraos kami ng sesyon ng pagpapayo ng abogado sa araw ng walang pasok。Maaaring kumunsulta sa abogado kasama ang interpreter hinggil sa mga legal na usapin.
Para sa mga detalye tulad ng petsa at lugar ng konsultasyon、poster、Flyer, ipapaalam namin sa iyo sa homepage ng asosasyon atbp.

suportadong wika

Japanese, Ingles, Chinese, Portuges, Thai, Tagalog, Kastila, Koreano, Indonesian, Vietnamese, Sinhala, atbp.
※Para sa iba pang mga wika、Maaari itong pangasiwaan gamit ang isang gadget atbp.

Nilalaman ng konsultasyon

Visa、Kasal・Diborsyo、Pamilya、Trabaho、Edukasyon、Buhay sa pangkalahatan, atbp.

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan

(公財) Ibaraki International Association Foreigner Counseling Center

TEL 029-244-3811