การปรึกษา

รับปรึกษาปัญหาสำหรับชาวต่างชาติโดยทนายความฟรี1วัน

ท่านสามารถปรึกษาทนายความกับล่ามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกฏหมายได้
ในงานกิจกรรมรับปรึกษาปัญหาโดยทนายความฟรีช่วงวันหยุด โดยจะมีขึ้นปีละ2ครั้ง
รายละเอียด(วันเวลาและสถานที่ฯลฯ)ทางสมาคมจะประกาศโดยโปสเตอร์กับใบปลิวและเวบไซต์ของสมาคมฯลฯ

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภาษาตากาล็อก ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาสิงหล ภาษาอื่นๆ
※สำหรับภาษาอื่นๆให้ใช้เครื่องจัดการ

เรื่องที่รับปรึกษา

สถานภาพการพำนัก(วีซ่า) สมรส /การหย่าร้าง เรื่อง ครอบครัว แรงงาน การศึกษา และเรื่องความเป็นอยู่ทั่วไป ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับปรึกษาปัญหาสำหรับชาวต่างชาติ สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ

โทร 029-244-3811