ขั้นตอนในหน่วยงานราชการ

เกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้พำนัก

บัตรประจำตัวผู้พำนักคืออะไร?

 • “บัตรประจำตัวผู้พำนัก”คือบัตรประจำตัวชาวต่างชาติที่พำนักยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า3เดือน
 • ในบัตรประจำตัวผู้พำนักแสดงขอมูลรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร เช่น ชื่อนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ฯลฯ
 • ในบัตรประจำตัวผู้พำนักแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น สถานภาพการพำนัก สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่ กิจกรรมที่สามารถทำได้ในประเทศญี่ปุ่น และระยะเวลาการพำนัก ฯลฯ
在留カード(おもて)
在留カード(うら)

สถานภาพการพำนัก

กิจกรรมที่สามารถทำได้ในประเทศญี่ปุ่น
※ท่านไม่สามารถทำงานหรือกิจกรรมใดๆได้นอกเหนือจากสถานภาพการพำนักของท่าน

นหมดอายุการพำนัก

วันสุดท้ายที่ท่านสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ (วันหมดอายุของระยะเวลาการพำนัก)
※หลังจากวันหมดอายุการพำนักท่านไม่สามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้

กฎระเบียบบัตรประจำตัวผู้พำนัก

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปโปรดพกติดตัวตลอดเวลา
 • ท่านจำเป็นต้องแสดงบัตรเมื่อเจ้าหน้าที่กองบังคับตรวจคนเข้าเมืองหรือตำรวจร้องขอ
 • ห้ามให้ยืมบัตร หรือยกบัตรให้ผู้อื่น และห้ามยืมบัตร หรือรับบัตรจากผู้อื่นด้วย
 • ห้ามเบลี่ยนเขียนข้อมูลบนบัตรเองและห้ามทำบัตรประจำตัวผู้พำนักโดยไม่ได้รับการอนุญาต

การออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก

 • ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจาก สนามบินนาริตะ/สนามบินฮาเนดะ/สนามบินจูบุ/สนามบินคันไซ/สนามบินชินชิโตเซะ/สนามบินฮิโรชิมะ/และสนามบินฟุกุโอกะ จะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักที่สนามบินนั้น หลังจากนั้นยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่”แจ้งย้ายเข้า”ณ เขตปกครองในท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ภายใน14วัน
 • ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจากสนามบินที่นอกเหนือจากดังกล่าวมา ให้ยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่”แจ้งย้ายเข้า”ณ เขตปกครองในท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ภายใน14วัน หลังจากนั้น บัตรประจำตัวผู้พำนักของท่านจะถูกส่งมายังบ้านของท่าน

เมื่อท่านทำบัตรประจำตัวผู้พำนักสูญหาย

①ขั้นแรกให้แจ้งความของสูญหายที่ป้อมตำรวจหรือสถานีตำรวจและรับใบรับรองการสูญหาย

②ให้ยื่นคำร้องขอออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่ต่อกองบังคับตรวจคนเข้าเมืองภายใน14วันนับจากวันที่ท่านทราบว่าบัตรประจำตัวผู้พำนักสูญหาย

หลักฐานที่จำเป็นในการยื่นคำร้อง

 • หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายหน้าตรง(สูง 4 ซม.กว้าง 3 ซม.ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
  * ยกเว้นผู้มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ไม่จำเป็นต้องมีรูปถ่าย
 • ใบรับรองการสูญหายที่ท่านได้รับที่ป้อมตำรวจหรือสถานีตำรวจเมื่อแจ้งความของสูญหาย

กองบังคับตรวจคนเข้าเมือง

กองบังคับตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว

ภาษาญี่ปุ่น

กองบังคับตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว สำนักงานสาขามิโตะ

ภาษาญี่ปุ่น

เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนข้อมูลบัตรประจำตัวผู้พำนัก

หากท่านต้องการเปลี่ยนข้อมูลบัตรประจำตัวผู้พำนักของท่าน(สถานภาพการพำนัก/ระยะเวลาการพำนัก/ชื่อนามสกุล/สัญชาติ)ให้ไปแจ้งที่กองบังคับตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวหรือกองบังคับตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวสำนักงานสาขามิโตะ รายละเอียดกรุณาดู”คู่มือการใช้ชีวิตและการทำงาน”มีหลายภาษา

มือการใช้ชีวิตและการทำงาน กองบังคับตรวจคนเข้าเมือง (หลายภาษา)

หากต้องการปรึกษาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้พำนัก

ศูนย์ข้อมูลผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ (ภาษาญี่ปุ่น)

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

โทร 0570-013904 (หากโทรจากIP/PHS/ต่างประเทศ กรุณาโทรหมายเลข:03-5796-7112)

 • เวลาทำงาน
  วันจันทร์-วันศุกร์ (8.30-17.15 น.)
 • ภาษารองรับ
  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเวียดนาม ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาเนปาล ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษาเขมร(กัมพูชา) ภาษาเมียนมาร์ ภาษามองโกเลีย ภาษาฝรั่งเศส สิงหรา ภาษาอูรดู

ติดต่อสอบถามทางอีเมล์

อีเมล:info-tokyo@i.moj.go.jp

 • รับอีเมลเฉพาะภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ภาษาอี่นๆไม่สามารถรองรับได้
 • มีบางกรณีไม่สามารถให้คำปรึกษาทางอีเมลได้กรุณาตรวจสอบเวปไซต์ของศูนย์ข้อมูลก่อนส่งอีเมลด้วย