Mga Paksa

【Autumn 2023】Tungkol sa bagong pagbabakuna sa coronavirus

2023/10/5Paunawa

Para sa mga gustong magpabakuna

Magsisimula ang bagong bakuna para sa coronavirus

Kailan?

Septyembre 20, 2023 (Miyekules)~ Marso 31, 2024 (Linggo)

Saan?

Kung saan ka nakatira na malapit na klinika/ospital o an malapit na munisipyo.

Mga tao sino ang maaring makatanggap ng bakuna sa coronavirus

Mga taong nakatira sa Japan at nakakatugon sa lahat ng pamantayang nakalista sa ibaba

  • Mga taong ipinanganak nang higit 6 na buwan.
  • Ang unang dosis ng bakunang coronavirus ay tinamaan ka ng pangalawang pagkakataon. Kung gayon, ito ay dapat na isang bakuna na inirekomenda sa Japan.
  • Ang tinutukoy na tagal ng panahon ay lumipas mula noong nakaraang pagbabakuna.
Magkano?

Libre

Ilang shot?

1 beses

Bakuna injected

Omicron XBB 1.5 Compatible Vaccine Taiou

Paano magpabakuna
  • Ang karapat-dapat na tumanggap ng bakuna ay makatatanggap ng “Notice” ng “Corona Vaccination” dahil sa kailangan sa ginhawa sa kanilang tinitirhan.
  • Tignan ang sulat mula sa munisipyo kung saan ka puwedeng magpabakuna.
  • Tumawag sa telepono/internet para magpa-reserve.
Inpormasyon

Kung hindi mo alam ang ibig sabihin, pakisabi kung saan ka nakatira.