Mga Paksa

ISANG ARAW NA LIBRENG LEGAL NA PAGPAPAYO PARA SA MGA DAYUHAN SA TSUCHIURA

2023/6/28Paunawa

Nilalaman

Kaugnayan sa Visa, Trabaho, Kasal, Buwis, Seguro, at mga bagay-bagay sa pamumuhay.
[Maaari kang makipag-usap sa abogado, administrative scrivener, social insurance labor consultant] may tagapagsalin. (Ito ay libre. Kumpidensyal)

Kailan

Ika – 3 ng Setyembre, 2023 (Linggo)
10:00 ~ 15:00 (hanggang 14:30 ang tanggapan)

Lokasyon

Tsuchiura City Hall Main Office Bldg. 2F Training Room 1 at 2
(Yamato-cho 9-1)

map
Telepono

070-4002-2547 (9/3 sa araw ng konsultasyon po lamang ang tawag)

Makipag-ugnayan sa

Ibaraki International Association
TEL:029-244-3811