Mga Paksa

Ang tugon sa Covid-19 ay nagbago mula noong Mayo 8

2023/5/15Paunawa

Nagpapatingin(may lagnat, atbp)

paggamot

Mahahanap sa isang regular na ospital o klinika.
※ Mangyaring tumawag sa ospital bago pumunta, magsuot ng mask kapag bumibisita sa doktor.

gastos

Mga gastos sa medikal: Sariling bayad gamit ang iyong insurance.
※ Mayroong ilang mga gamot na hindi mo na kailangang bayaran para sa iyong sarili.

Pagpapaospital

paggamot

Kung ang mga sintomas ay napakalubha (nangangailangan ng oxygen para sa paggamot); pagpapaospital sa itinalagang ospital.
Mga taong hindi nangangailangan ng oxygen ngunit nangangailangang magpaospital:kahit na hindi ito ang itinalagang lugar maaaring magpa-ospital.

gastos

Gastos sa ospital:Sariling bayad gamit ang iyong insurance.
Gastos sa pagkain:Sariling bayad ※ang halaga ng babayaran ay depende sa edad at kita ng pasyente.

Nagpapagaling sa mga akomodasyon

paggamot

Tanging mga matatanda at buntis lamang ang maaaring makapasok sa itinalagang lugar. (Maaari kang mag-apply mula sa prefecture HP)

gastos

Gastos sa pagkain:Sariling bayad.

Nagpapagaling sa bahay

paggamot

Kung masama ang pakiramdam mo o hindi mo alam kung saan makakahanap ng ospital o klinika, kumunsulta sa:Telephone Consultation Center (029-301-3200 7:30~21:00)
Kapag may pagdududa tungkol sa kung tatawag ng ambulansya: #7119 (Matanda) #8000 (Bata) 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon

gastos

Gastos ng paggamot: Sariling bayad gamit ang iyong insurance.

Pagpapabakuna

Ang mga taong maaaring mabakunahan

mga nabakunahan ng hanggang 2 beses nang higit sa 3 buwan, mga nasa ilalim ng alinman sa mga sumusunod ① ~ ③

  • ①Mga taong nasa edad 65 pataas
  • ②Mga taong nasa pagitan ng edad 5 at 64 na nasa ospital dahil sa sakit
  • ③Mga taong nagtatrabaho sa mga ospital, klinika, pasilidad para sa mga matatanda, atbp.

※ Ang mga kupon ng bakuna ay ipapadala mula sa munisipyo kung saan ka nakatira.

paggamot

Sa mga nakakatugon sa mga kundisyon ay maaaring mabakunahan sa mga ospital at klinika. (Tagsibol: 5/8 ~ Taglagas: Setiyembre ~)

gastos

Walang gagastusin hanggang Marso 31, 2024.

Libreng pagpapaeksamin

Wala na (Mayroon pa rin ang mga self-testing kit sa mga parmasya.)

Kung nakakuha ka ng coronavirus

Kung wala pang 5 araw mula nang magsimula ang iyong sintomas, o 24 na oras na mula nang mawala ang iyong mataas na lagnat at ubo, manatili sa bahay hanggat maaari.

Kung kasama mo ang isang taong may coronavirus

Walang dapat ikabahala. Ipagpatuloy ang karaniwang pamumuhay.