Mga Paksa

ISANG ARAW NA LIBRENG KONSULTASYON PARA SA MGA DAYUHAN SA KAMISU

2023/11/23Paunawa

Kailan

Ika – 28 ng Enero, 2024 (Linggo) 11:00 ~ 15:00 (hanggang 14:30 ang tanggapan)

Lokasyon

Kamisu City Central Community Center (4991-4 Mizoguchi, Kamisu city)

Telepono

070-4002-2547 (1/28 sa araw ng konsultasyon po lamang ang tawag)

Nilalaman

Kaugnayan sa visa, trabaho, kasal, buwis, seguro, kalusugan at mga bagay-bagay sa pamumuhay.
[Maaari kang makipag-usap sa abogado, administrative scrivener, social insurance labor consultant, may tagapagsalin.
Maaaring ikunsulta para sa mga problemang pisikal at mental.
Ito ay libre. walang reserbasyon na kailangan, Kumpidensyal.]

相談そうだんできる言葉ことば

日本語にほんご英語えいご中国語ちゅうごくご、タイ、タガログ、ポルトガル韓国語かんこくご、スペイン、インドネシア、ベトナム、シンハラ

しゅさい

(こうざい)いばらけんこくさいこうりゅうきょうかい神栖市かみすし

きょうりょく

茨城県いばらきけん弁護士会べんごしかい茨城県いばらきけん外国がいこく人材じんざい支援しえんセンター、はくじゅう総合そうごう病院びょういん

Makipag-ugnayan sa

Ibaraki International Association
Tel: 029-244-3811