Mga Paksa

Reservation para sa RINK online consultation.

2023/4/28Paunawa

Pag-umpisa ng Pagkonsulta sa Online sa Vietnamese, FIlipino at Indonesian.
Maaring komunsulta kahit wala kayong telepono o numero ng telepono.
Pakitsek sa kalendaryo ang araw na kayo ay bakante.

Mangyaring tingnan ang homepage para sa mga detalye.
https://rink-osaka.com/onlineconsult/#Filipino