Mga Paksa

Koleksyon ng Ibaraki Nature Museum

2022/3/24Turismo/Mga Kaganapan

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.

Isang mahalagang koleksyon na hindi karaniwang ipinapakita ay espesyal na makikita.

Panahon: ~ Linggo, Hunyo 12
Lugar: Museum Park Prefectural Nature Museum (Bando City)
URL https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/

*Para sa admisyon ng Sabado, Linggo, mga pampublikong pista opisyal, at iba pang partikular na araw, ang mga pagpapareserba ay dapat gawin online nang maaga. Mangyaring tingnan ang homepage ng museo para sa mga detalye.