Mga Paksa

Reims Museo ng Fine Arts

2022/2/28Turismo/Mga Kaganapan

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.

Ang Museo ng Fine Arts sa France ay ipinagmamalaki, magpapakita kami ng maraming magagandang landscape painting.

Panahon: Hanggang Linggo, Marso 27
Lugar: Museum of Modern Art, Mito (Mito City)
URL http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

*Ang may itinalagang petsa at oras na may numero ng tiket sa Web ay maaaring pumasok sa museo nang may karapatang mauna. Maaari kang makakuha ng may numerong tiket nang libre. Manyaring tingnan ang homepage ng museo para sa mga detalye.