Mga Paksa

LIBRENG LEGAL NA KONSULTASYON PARA SA MGA DAYUHAN SA CHIKUSEI

2023/8/17Paunawa

NILALAMAN

Sakop ng konsultasyon ang ukol sa visa, trabaho, kasal, buwis, seguro, at mga alalahanin kaugnay ng pang araw-araw na pamumuhay.
Maaari kang makipag-usap sa isang abogado na may interpreter (libre). Walang kinakailangang reserbasyon. Kompidensyal

KAILAN

Linggo, Nobyembre 26, 2023
10:00 ~ 15:00 (rehistro hanggang 14:30 po lamang)

SAAN

Shimodate Chiiki Kouryuu Center – Arterio 2F ( Chikuseishi Hei 372 )

TELEPONO

070-4002-2547 (araw ng konsultasyon po lamang ang tawag 11/26th)

TAGAPAGTAGUYOD

Ibaraki Ken International Association, The Ibaraki Bar Association, The kanto Federation of Bar Associations, Chikusei city

MAKIPAG-UGNAYAN SA

Ibaraki International Association
TEL:029-244-3811