චිකුසෙයි නගරයේ නොමිලේ පවත්වනු ලබන විදේශිකයන් සදහාවූ එකිදින නිතිඥය උපදේශනය

සේවාව ලබාගත හැකි දිනයන්
2023 නොවැම්බර් 26 ඉරිදා 10:00-15:00 (ඇතුළුවීම 14:30 දක්වා)
ස්ථානය
ශිමොදතෙ ප්‍රාදේශීය හුවමාරු මද්‍යස්ථානය (චිකුසෙයි ශී හිනොඑ 372 අථෙරිඔ 2 වනමහල)