ත්සුචිඋරා නගරයේ විදේශිකයන් සඳහා නොමිලේ පවත්වනු ලබන එක් දින විශේෂඥ උපදේශනය

ඔබට උපදේශනය ලබාගත හැකි දිනය
සැප්තැම්බර් 3, 2023 (ඉරි) 10:00 – 15:00 (ආරම්භය 14:30 දක්වා)

ස්ථානය
(ත්සුචිඋරා ශියකුශෝ) ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල 2වන මහල කෙන්ක්‍යු ශිට්සු 1.2 (ත්සුචිඋරාශී යමටො චෝ 1-9)